Novinka - Overte si cenu a dostupnosť online:

Ak nenájdete odpoveď na svoje otázky na našich weboch alebo Facebooku, naši kolegovia su Vám k dispozícii telefonicky v pracovné dni od 8:00 do 16:30 na čísle 18 333
alebo rezervacie@trinityhotels.sk

EU Projekty

siea operacny eu

Názov prijímateľa: DOMÉNA, s.r.o.
Sídlo prijímateľa: Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry
Názov projektu: Zvýšenie komplexnosti poskytovaných služieb v hoteli Atrium
Miesto realizácie projektu: Atrium Hotel, Nový Smokovec, Vysoké Tatry/Poprad/ Prešovský kraj
Začiatok realizácie projektu: 02.06.2014
Ukončenie projektu: 30.11.2015

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 796 436,82 EUR

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
http://www.economy.gov.sk
http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007---2013-6117/127802s

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra
http://www.siea.sk/

Spoločnosť Doména, s.r.o. a v roku 2014 začala s realizáciou projektu s názvom: "Zvýšenie komplexnosti poskytovaných služieb v hoteli Atrium”

Cieľom projektu je modernizáciou priestorov a zlepšeným vybavením zvýšiť komplexnosť a kvalitu poskytovaných služieb s celoročným využitím v regióne. Naplnenie cieľa projektu je rozdelené do dvoch aktivít:

I. Novstavba bazénového komplexu
II. Technológie pre bazénový complex Modernizáciou Atrium Hotela sa zároveň vytvoria nové pracovné miesta, čo pomôže k zvýšeniu zamestnanosti v regióne.

Názov prijímateľa: DOMÉNA, s.r.o.
Sídlo prijímateľa: Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry
Názov projektu: Zvýšenie úrovne služieb Atrium Hotela za účelom označenia hotela za kongresový hotel a wellness hotel
Miesto realizácie projektu: Atrium Hotel, Nový Smokovec Vysoké Tatry/Poprad/ Prešovský kraj
Začiatok realizácie projektu: 24.01.2014
Ukončenie projektu: 30.06.2015
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 789a305,51 EUR

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
http://www.economy.gov.sk/
http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007---2013-6117/127802s

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra
http://www.siea.sk/

Spoločnosť Doména, s.r.o. v roku 2014 začala s realizáciou projektu s názvom: “Zvýšenie úrovne služieb Atrium Hotela za účelom označenia hotela za kongresový hotel a wellness hotel”

Cieľom projektu je modernizácia hotela Atrium prostredníctvom rekonštrukcie hotelových izieb, vstupnej časti hotela, recepcie, schodiska, výťahu, bowlingu, dostavby detského ihriska, herne, rozšírenie wellness služieb a relaxačných miestností, modernizácia vybavenia kongresových miestností a úprava parkovacích priestorov hotela za účelom zvýšenia počtu návštevníkov a funkčnosti hotela.

Cieľovú skupinu tvoria nielen rekreanti, ale aj návštevníci kongresov afiremných školení ateam - buildingových akcií, pre ktoré hotel poskytuje služby. Uvedené skupinya využívajú ubytovacie služby poskytované rekreačným zariadením, vrátane kvalitných relaxačných avoľno časových služieb.

Novo rekonštruované časti hotelového zariadenia budú poskytovať návštevníkom väčší komfort a kvalitu poskytovaných služieb, číma hotel bude môcť lepšie uspokojiť nároky klientely a zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. Uvedené ciele sú zamerané na hlavné poskytované služby hotela, ktorými je oblasť ubytovacích priestorov, wellness, fitness, detského ihriska a detského kútika, a možnosti parkovania v areáli a pridružené oblasti.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

V súlade s § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní oznamujeme, že subjekt podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní - spoločnost DOMÉNA, s.r.o. vyhodnotila ponuky na podprahovú zákazku na predmet „Rekonštrukcia, modernizácia a dovybavenie Atrium Hotela - nákup tovarov“, vyhlásenú vo Vestníku verejného obstarávania č. 127/2013 dňa 01.07.2013 pod zn. 10801 - WYT.

1. časť verejného obstarávania - Zariadenie izieb, reštauračné stoličky, vybavenie výdaja stravy, kuchyne
Poradie uchádzačov:

1. DREVONA GROUP s. r. o., Výhonská 1, 835 10 Bratislava
2. HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
3. GASTROTECHNIKA, s.r.o., Slovenská 93, 040 01 Košice

Úspešným uchádzačom sa v1. časti verejného obstarávania stal uchádzač DREVONA GROUP s. r. o., nakoľko ponúkol najnižšiu cenu za dodanie tovarov, čo bolo jediným kritériom na hodnotenie ponúk.

2. časť verejného obstarávania - Vybavenia fitnescentra, bowlingu, masážnych miestností, herňa pre juniorov
Poradie uchádzačov:

1. HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina

Úspešným uchádzačom sa v2. časti verejného obstarávania stal uchádzač HASTRA s.r.o., nakoľko vatejto časti verejného obstarávania ako jediný splnil všetky podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

3. časť verejného obstarávania - Vybavenie kongresového centra a recepcie, wi-fi pripojenie, TV
Poradie uchádzačov:

1. HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina Úspešným uchádzačom sa v3. časti verejného obstarávania stal uchádzač HASTRA s.r.o., nakoľko v tejto časti verejného obstarávania predložil ponuku ako jediný.

V Novom Smokovci, 10.01.2014

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Spoločnosť DOMÉNA, s.r.o. ako subjekt podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní vyhlásil vo Vestníku verejného obstarávania č. 127/2013 pod zn. 10971 - WYP dňa 01.07.2013 verejné obstarávanie na predmet: „Rekonštrukcia, modernizácia a dovybavenie Hotela Atrium - stavebné práce“.

V predmetnom verejnom obstarávaní boli vyhodnotené ponuky 2 uchádzačov, ktoré sa umiestnili nasledovne:

1. HASTRA s.r.o., Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
2. STAVOIMPEX, s. r. o., Národná a 3708/20, 010 01 Žilina

Úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť HASTRA s.r.o., s ktorou uzavrie spoločnosť DOMÉNA, s.r.o. ako subjekt podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní na základe výsledku predmetného verejného obstarávania zmluvu o dielo. Vo Vysokých Tatrách dňa 18.10.2013

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

siea operacny eu

www.sia.gov.sk
www.esf.gov.sk

Európsky sociálny fond

Názov prijímateľa: DOMÉNA, s.r.o.
Názov projektu: Tvorba pracovných miest a vzdelávanie zamestnancov v Hoteli Atrium Kód ITMS: 27110230543
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Vysoké Tatry/Poprad/Prešovsky kraj
Začiatok realizácie projektu:
január 2011
Ukončenie projektu
: január 2012
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 199.401,20,- EUR
Kontaktné údaje prijímateľa: Atrium Hotel, Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry
Telefón: +421910990104
fax +421 52 44 22 30
e-mail: sekretariat@atriumhotel.sk,
webová stránka: www.atriumhotel.sk

Spoločnosť Doména, s.r.o. začala v januári 2011 realizovať projekt podporený z Európskeho sociálneho fondu s názvom:
„Tvorba pracovných miest a vzdelávanie zamestancov v Hoteli Atrium“

Projekt bol ukončený v januári 2012.
Ciele projektu, cieľové skupiny: Cieľom projektu je „Vytvorením pracovných miest avzdelávaním zamestnancov Hotela Atrium kadaptabilite na podmienky trhu.“ Účelom projektu je neustále zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb a zabezpečiť tak konkurencieschoponosť zariadenia prostredníctvom investícii do rozvoja ľudských zdrojov.

Cieľovou skupinou projektu bolo vyškoliť varámci vzdelávacích aktivít projektu 45 pôvodných zamestnancov a2 novoprijatých zamestnancov spoločnosti.

Plánované aktivity: Projekt zahŕňa tieto hlavné apodporné aktivity:

Aktivita 1 – Proces vytvorenia nových pracovných miest
Aktivita 2 - Udržanie novovytvorených pracovných miest
Aktivita 3 – Rozvoj zamestnancov

Podporné aktivity projektu: Publicita a Riadenie projektu.

Varámci projektu boli zrealizované tieto vzdelávacie aktivity:
Jazykový kurz I (anglický jazyk vacestovnom ruchu)
Jazykový kurz II (nemecký jazyk vacestovnom ruchu)
Vzdelávanie v IT
Profesionálny recepčný, hotelový pracovník
Hotelový manažment
Someliersky kurz
Správanie a efektívna komunikácia na pracovisku, komunikačné zručnosti
Tímová spolupráca

Naplánované aktivity prispeli k zvýšeniu zamestnanosti v regióne, k udržateľnosti zamestnania prostredníctvom zvýšených vedomostí a zručností, k zvýšeniu konkurencieschopnosti a adaptabilite na zvýšené a zmenené podmienky trhu. Projekt realizoval prijímateľ samostatne bez pomoci partnerov. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu varámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy hotela ATRIUM

Názov prijímateľa: DOMÉNA, s.r.o.
Sídlo prijímateľa:Nový Smokovec 42, 062 01 Vysoké Tatry
Názov projektu: Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy hotela ATRIUM Kód ITMS:a25120120070
Názov Operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Miesto realizácie projektu: Atrium Hotel, Nový Smokovec Vysoké Tatry/Poprad/ Prešovský kraj
Začiatok realizácie projektu: 02.06.2011
Ukončenie projektu: 30.04.2013
Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 240 441,04 EUR
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR
http://www.economy.gov.sk/
http://www.mhsr.sk/programove-obdobie-2007---2013-6117/127802s

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra http://www.siea.sk/

Spoločnosť Doména, s.r.o.a v roku 2011 začala s realizáciou projektu s názvom: “Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy hotela ATRIUM” Projekt bol spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie energetickej efektívnosti vo firme DOMÉNA, s.r.o. pomocou zníženia energetickej náročnosti budovy Hotela ATRIUM v Novom Smokovci. Cieľ projektu bude postupne naplnený prostredníctvom týchto aktivít:

AKTIVITA 1 – Zateplenie hotela ATRIUM
Podaktivita 1a) Zateplenie strechy
Podaktivita 1b) Zateplenie časti fasády
Podaktivita 1c) Výmena starých okien

AKTIVITA 2 – Využitie OZE – solárnej energie v hoteli ATRIUM

Hlavné aktivity sú realizované prostredníctvom dodávateľskej firmy vybratej vo verejnej obchodnej súťaži. Realizáciou projektu chceme aktívne prispieť k dosahovaniu národných a regionálnych cieľov v oblasti úspory výdavkov na energie, najmä prostredníctvom zníženia energetickej náročnosti prevádzky hotela, úsporou energií na úrovni vykurovania budovy a znížením spotreby fosílnych palív ako neobnoviteľných zdrojov energie vďaka využitiu solárnej energie. Zároveň chceme prispieť k rozvoju regiónu, vytvoriť nové pracovné miesta, vytvoriť a budovať goodwill nielen na Slovensku ale i v zahraničí.

Po ukončení projektu dosiahneme nižšiu energetickú náročnosť budovy hotela ATRIUM, čo bude viesť k úspore finančných prostriedkov a k zníženiu zaťaženia životného prostredia. Zároveň firma získa väčšie možnosti na rozširovanie svojej činnosti, zvýšenie kvality poskytovaných ubytovacích a doplnkových služieb, na celkový rozvoj a s tým súvisiaci rozvoj zamestnanosti v regióne s vysokou mierou nezamestnanosti.

“Investícia do Vašej budúcnosti”

Fotogaléria - 4 Elements Aqua

 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
 • EU Projekty
Z našej videogalérie vyberáme

Slavo Jurko navštevuje TRINITY Hotels

Firemné večierky a párty v Trinity Hotels & Resorts

Zimná dovolenka v Atrium High Tatras

Dovolenkujeme v Atrium High TatrasSme hrdým partnerom projektov:
Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac info