Spracovanie osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou TRINITY Hotels, s.r.o.


V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Odporúčame vám aby ste si tieto informácie dôkladne prečítali. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.trinityhotels.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.


Prevádzkovateľ:

TRINITY Hotels, s.r.o. Slnečné jazerá – sever 2561, 903 01 Senec, IČO: 47 038 705 , Email: trinity@trinityhotels.sk, Tel.: 18 333 alebo 904 330 033 (ďalej len „my“)


Spoloční prevádzkovatelia:

Niektoré účely spracúvania (TRINITY klub, Marketing, Evidencia uchádzačov o prácu) sme určili formou vzájomnej dohody v zmysle platných predpisov spoločne s nasledovnými Spoločnými prevádzkovateľmi: DOMÉNA, s.r.o. Nový Smokovec 42, Atrium Hotel 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 31399282, ASPECT-VYHNE, a.s. Hattalova 12/A 831 03 Bratislava, IČO: 36354694, HOTEL SENEC a.s. Hattalova 12/a 811 01 Bratislava, IČO: 35735953.


Zodpovedná osoba:

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: dpo@trinityhotels.sk alebo poštou na našu adresu.


V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov spoločnosťou TRINITY Hotels, s.r.o. podľa konkrétneho účelu spracúvania: